شگی پرز بلند 3D

دارای پرزهای بلند و ضد حساسیت و با جلوه ای براق و بافتی متراکم